Maggie Haberman

White House Correspondent
NY Times